Основни счетоводни съвети в Англия

Извадки от семинара ‘Живот и работа в UK’

Основни счетоводни съвети

Всеки който иска да развива бизнес или някаква дейност  в Англия трябва да да се регистрира в HM Revenue and Customs. В Англия регистрацията е два вида – Self Employed– едноличен търговец, или Limited company – регистрация на компания.

По-популярната регистрация е Self Employed. Едноличния Търговец трябва да се регистрира в срок от 3 месеца от започването на съответния бизнес или дейност. Ако Едноличния Търговец не уведоми HM Revenue and Customs до 3 месеца  се глобява, глобатa е £100. Регистрацията може да стане по два начина – on line- по интернет  или се попълва формата CWF1. След като лицето се регистрира като едноличен търговец трябва всяка финансова  година да попълва данъчна декларация. Финансовата година в Англия започва и завършва през Април.

Например:

Едноличен Търговец, който се е регистрирал  на 15 Февруари 2013, трябва да попълни данъчна декларация за финансовата година 06 Април 2012- 05 Април 2013. Въпреки че лицето е упражнявало дейността само един месец и половина попълването на данъчната декларация е задължително.

Едноличен Търговец, който се е регистрал на 15 Юни 2016, трябва да попълни данъчна декларация за финансовата година 06 Април 2016- 05 Април 2017. В този случай данъчната декларация се попълва за 9 месеца и половина.

Сроковете за попълването на данъчната декларация или т. н. Tax Return са следните:

 • до 31 Октомври – Tax Returna трябва да се попълни и изпрати до съответния Tax Office
 • до 31 Януари – Tax Returna трябва да се попълни и изпрати on line- по интернет

Ако тези срокове не се спазят глобата е £100 за закъснението+ по 10 лири на ден забава.

При попълването на декларацията трябва да се посочат доходите на съответния бизнес- income и съответните разходи- expenses.

Доходи – Income

В данъчната декларация трябва да се посочат следните доходи:

 • доходи от съответната дейност за което лицето трябва да има съответните фактури
 • доходи от лихви – като се посочва сумата след таксите- net income
 • доходи от наеми- за което лицето трябва да има фактури или съответния договор за наем
 • други доходи – capital gains, foreign income, dividends, taxable benefits, sells of assets

Pазходи- Expenses

Бизнес разходите за които лицето има съответните фактури се признават.

Допустимите разходи са:

 • Разходи за транспорт има 2 метода за описване на разходите:
  1. Фактури – разходи за гориво, паркинг, застраховки, ремонт на автомобил, така наречения  МОТ, карти за пътуване, такси ако е използвано за бизнесa.
  1. Mileage allowances

–        първите 10 000 мили се таксуват по 0.40p

–         над 10 000 мили се таксуват по 0.25p

      Трябва да се избере един метод за описване на разходите за транспорт. Не може да се използват двата метода едновременно. Много е важно да се избере правилния метод, защото метода не може да се сменя всяка година.

 • разходите за телефон, fах, принтер, пощенски разноски, закупуване на марки и други офис разходи, разходи за закупуването на компютърни програми
 • разходи за реклама, визитни картички, websites
 • лихви, финансови плащания, такси свързани с бизнеса или бизнес заеми
 • разходи свързани с лихви по бизнес кредитни карти, лихви при наемането на машини или съоръжения за бизнеса
 • несъбираеми дългове – фактури включени в дохода но неизплатени
 • разходи за счетоводители, адвокати и други професионални плащания
 • разходи за абонаменти свързани с бизнеса- за вестници или списания
 • разходи за закупуването на машини и материали, които се използват за бизнеса
 • разходи за обучение, по висока квалификация свързани с бизнеса
 • разходи за облекло

Ако е наето помещение, което се използва за бизнеса може да се признаят следните разходи:

 • разходите за наем, електричество, застраховка, отопление и вода

Ако се използва за офис жилищния дом може да се включи някакъв малък % за разход (business proportion only)

 • разходите за ремонт на бизнес помещенията, разходите за обзавеждане, оборудване

Ако дейността на бизнеса е свързана с производство, могат да се признаят следните разходи:

 • разходи за закупуването на материали, разходи за производство на стока, комисиони, отстъпка при закупуването на стока, разликата между стоката в началото и края на финансовата година

Ако бизнеса има работници, които задължително трябва да са регистрирани в HM Revenue and Customs могат да се признаят следните разходи:

 • Разходи за заплати, бонуси, помощи
 • тук се включва така наречения Employer’s NIC.

Ако дейността на бизнеса е свързана със строителството и бизнеса има работници или така наречените subcontractors, които са регистрирани в HM Revenue and Customs могат да се признаят следните разходи:

 • плащания на доставчици или предприемачи (subcontractors), плащанията преди удържането на таксите

Разходите за закупуването на моторно превозно средство или van не се облагат по следния начин:

 • Ако стойността на моторното превозно средство е под £12,000 се признава за разход само 25% от £12,000. Следващата година се признават останалите 25% и така докато моторното превозно средство се продаде.

Например: Кола струва £9,000, първата година се признават 25% от £9,000- £2250, следващата година се признават 25% от £6,750 или £1,687.50

 • Ако стойноста на моторното превозно средство е над £12,000 се признава за разход само £3,000 първата година. Следващата година се признават 25% от останалата стойност.

Например: Кола струва £13,000, първата година се признават £3,000, следващата година се признават 25% от £10,000 или £2,500.

 • Закупуването на компютър се облага 50% през първата година. Процентите се променят всяка финансова година

BG Media London