Често задавани въпроси – Български документи за самоличност

Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?

Да, но е необходимо в тридневен срок да представите необходимите документи, за да бъдат уточнени различията.

Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи.

   Заявлението не се приема при установена липса или несъответствие на единен граждански номер (ЕГН), имена и/или месторождение с данните в НАИФ “НРБЛД”.

Кога се снемат пръстови отпечатъци?

   Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

В кои случаи се подменя личната карта?

   След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

Кога се издава първата лична карта?

   Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

    Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

Връща ли се изтекъл документ?

   Да!

   Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:

   – смърт на притежателя;

   – загубване на българско гражданство,

   – установяване, че документът е нередовен;

   – отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   – изтичане на тяхната валидност.

   Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

   Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

   Бърза поръчка за три работни дни.

   Експресна поръчка до 8 работни часа.

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?

   Не е необходимо!

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност за изгубени или откраднати?

   При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (РУ по постоянен адрес).

   Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

   В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

   Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

   Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

http://dbds.mvr.bg/

BG Media London