Паспорти и документи за самоличност

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично в приемното време на Консулската служба след запазване на час. Заявлението за издаване на паспорт се подава лично в присъствието на упълномощено длъжностно лице.

Това е императивно изискване Закона за българските лични документи, от което не се допускат изключения.
Съгласно българското законодателство всеки български гражданин има право само на един валиден обикновен паспорт.

Преди получаването на новия паспорт от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба. При загубване или унищожаване на паспорта е необходимо да бъде представен документ от британската полиция, с който се удостоверява факта на загубването, унищожаването или кражбата.

При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност лицата са длъжни в срок до 3 дни да съобщят за това в Консулската служба. Паспортът се обявява за невалиден. В тези случаи се подава заявление за издаване на нов паспорт или в спешни или изключителни случаи – заместващ го документ (например временен паспорт за завръщане в Република България.

Документи на деца

В присъствието на длъжностното лице се полагат подписите на двамата родители за издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, при което задължително се прилага, за всеки пореден документ, удостоверение за раждане /оригинал или заверено копие/. Непълнолетните заявители, навършили 14 години, също подписват заявлението в определеното за това място.

Подписът на единият родител е достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:
• нотариално заверено пълномощно на другия родител, в оригинал  или копие, заверено от компетентно длъжностно лице в България или в чужбина, придружено с превод на български език, със заявено съгласие за издаване на паспорт и пътуване в чужбина на детето;
• изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
• съдебно решение или постановление, в което изрично е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на отсъстващия родител;
• документ, че вторият родител е починал;
• акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност.

В заявления за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Готовите БДС се получават лично от заявителя, след попълване на съответната графа за получаване в заявлението, полагане на подпис на стр. 3 на паспорта и връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.
Гражданин, на когото е издаден паспорт може да го задържи и след изтичане срока на валидност, ако представи в предвидения  тримесечен  срок за връщане на органа, издал документа, декларация за необходимостта от представяне на чужди визи или гранични печати. Гражданинът е длъжен да върне  документа не по-късно от три месеца след отпадане на декларираната необходимост.
Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават срещу подпис от техните родители, настойници или попечители, задължително български граждани, като се записват техните имена и дани.
Старите документи (лична карта и паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.
Българските документи за самоличност са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание “глоба” съобразно Административно наказателните разпоредби на закона.

Наказания се налагат и на гражданин, който:
• не поиска издаването на паспорт в законния срок
• приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност
• използва нередовен документ за самоличност
• не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност
• не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната
• изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
•  не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ
• не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност
• обявява неверни данни
•  не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа
• не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява
• не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им.

Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по ЗБЛД, не е изчерпателен.