BG Media London

Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция във Великобритания, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.

Посолството не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.

Посолството може да предостави информация относно погребални бюра на територията на Великобритания.

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.

За целта, смъртния акт – Death Certificate, издаден от местен орган по гражданско състояние, с поставен Апостил, и преведен по съответния ред на български език се депозира пред общинските власти по постоянният адрес на починалия в България.

Информация относно Апостил ще откриете на нашия сайт.