В ЕС влизат в сила нови правила за заверките на документите

В ЕС от утре започва прилагането на нови правила, с които се намаляват разходите и формалностите за гражданите, които живеят извън собствената си страна, съобщи Европейската комисия.

Досега гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат истинността им.

С новите правила отпада необходимостта от такава заверка при представянето на официални документи, издадени в държава от ЕС, пред властите на друга държава в Общността.

По новите правила в много случаи от гражданите няма повече да се изисква да предоставят превод от заклет преводач на официалните си документи.

Занапред официалните документи трябва да бъдат приемани като истински от властите в останалите държави от ЕС, без да бъде необходимо да носят заверка.

Премахва се задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на издадените им официални документи.

За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат да поискат стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода. Предвидени са защити срещу измамите.

Ако получаващата документа служба има основателни съмнения, може да направи проверка в съответната друга държава от ЕС по действащата информационна система за вътрешния пазар.

Държавите ще продължат да прилагат своите национални правила за признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от ЕС.

Около 17 милиона граждани на ЕС живеят в държава от Общността. Около два милиона граждани на ЕС всекидневно пресичат граница, за да работят или учат.

Правилата обхващат официалните документи, с които се удостоверяват раждане, смърт, име, брачно състояние и семейното положение, развод и законна раздяла, регистрирано съжителство, произход, осиновяване, местоживеене и/или местопребиваване, националност, съдебно минало, правото на гражданина да избира и да бъде избиран в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

Въвеждат се многоезични стандартни удостоверения за улеснение на превода на официални документи в посочените области.