матура

МВР: Как украинските граждани да удължат законно пребиваването си у нас

Съобщeние от Дирекция „Миграция” – МВР

На вниманието на украинските граждани, пристигащи на територията на Република България

На основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България.

Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция” – МВР или в сектори и групи „Миграция” при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението се получава на място или се попълва предварително, като се изтегля от Интернет страницата на дирекция „Миграция”- МВР (образец съгласно Приложение  № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-дълъг от 6 месеца.

Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), могат да подадат заявление в поделенията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, като за град София е определен РПЦ-София на адрес ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео” № 21, както и пред органите на дирекция „Миграция”-МВР, а също и пред отдел/сектори/групи „Миграция” при ОДМВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция”-МВР.

За повече информация украинските граждани биха могли да посетят дирекция „Миграция”-МВР на адрес в град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48. В случай, че пребивават извън територията на град София, биха могли да посетят съответните сектор/група „Миграция” към Областната дирекция на МВР по местопребиваването им в страната.

На интернет страницата на дирекция „Миграция” могат да бъдат отправени допълнителни въпроси.

Информацията на украински език е публикувана на страницата на Дирекция „Миграция”

https://www.mvr.bg/migration/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE