Oбщопрактикуващ лекар във Великобритания

Право на общопрактикуващ лекар

Хората, които живеят във Великобритания, включително и хора от други държави от Европейската икономическа зона, имат правото да се регистрират при общопрактикуващ лекар (ОПЛ). Вие можете да изберете при кой лекар искате да се запишете. Общопрактикуващият лекар не трябва да ви одобрява и приема. Но, ако все пак те откажат да ви приемат, трябва в писмен вид да представят разумни доводи за това – вижте раздела Как да се регистрираме при ОПЛ.

Избор на общопрактикуващ лекар

Можете да вземете списък с местните общопрактикуващи лекари от организацията Primary Care Trust (PCT). В Англия можете да намерите информация за ОПЛ от NHS Direct или от интернет сайта на NHS Direct www.nhs.uk.

Списъкът включва следната информация за всеки един ОПЛ:

  • адрес на приемната и телефонен номер
  • пол на ОПЛ
  • езици, които ОПЛ говори, ако лекарят се съгласи тази информация за бъде включена
  • конкретни здравни интереси, ако лекарят се съгласи тази информация за бъде включена
  • дали ОПЛ извършва маловажни хирургически процедури
  • дали ОПЛ предлага контрацептивни и/ или родилни грижи
  • как са уредени нещата със заместването на ОПЛ при негово отсъствие и дали се използват търговски услуги за заместване.

В списъка може да е включена и информация дали ОПЛ използва в практиката си някакви алтернативни терапии. Той също така съдържа подробности относно приемните часове, дали има система за запазване на часове и дали в приемната действат някакви специални клиники.

Как да се регистрираме при ОПЛ

За да се регистрирате към даден общопрактикуващ лекар, е необходимо да изберете лекарска практика и да се уверите, че тя покрива мястото, където живеете. Можете да направите това онлайн на www.nhs.uk.

Трябва да се свържете с лекарската практика, в която искате да се регистрирате, и да попитате дали са съгласни да ви приема. Ако се съгласят, ще ви помолят да попълните регистрационен формуляр. Някои ОПЛ искат документ, удостоверяващ самоличността ви, като например паспорт, както и документ, доказващ местожителството ви, като например сметка за комунални услуги.

Възможно е някои медицински практики да поискат вашата NHS медицинска карта или вашия NHS номер. Но те не са ви нужни, за да се регистрирате при ОПЛ или да получите NHS лечение.

След това медицинската практика ще изпрати вашите данни на здравните власти, които от своя страна ще ви пишат, за да потвърдят, че вече сте регистрирани в новата практика. Вашият медицински картон ще бъде изпратен на новия лекар.

Някои здравни власти издава NHS медицински карти. Тези, които го правят, ще ви изпратят нова карта. Но не всички здравни власти издават такива карти.

Деца под 16 години трябва да бъдат регистрирани при ОПЛ от своите родители, но не е задължително да регистрирате цялото си семейство при един и същ лекар.

Ако планирате да живеете във Великобритания за по-малко от три месеца, можете да получите временна регистрация при ОПЛ. Такава временна регистрация можете да използвате и ако пътувате из страната и нямате постоянен адрес.

NHS номера и NHS медицински карти

NHS номерата помагат на служителите в NHS да са информирани за актуалното здравно състояние на пациентите. Но не се нуждаете от NHS номер или карта, за да получите здравно лечение.

При раждането на бебе, то получава NHS номер от болницата. Ако бебето не е родено в болница, номерът се получава, след като болницата е уведомена за раждането. Ако детето е родено в чужбина и няма NHS номер, можете да получите такъв, когато го регистрирате при ОПЛ.

За да получите медицинска карта на бебето си, може да е необходимо да представите NHS номер на избрания от вас ОПЛ.

Но процедурите за получаване на медицински карти е различна на различните места. Ако имате някакви въпроси, трябва да се обърнете към своя лекар. В случай, че нямате медицинска карта или сте я изгубили, трябва да се свържете с местната организация на Primary Care Trust (PCT), да дадете своето име, адрес, дата на раждане, както и адреса на предишния си ОПЛ. Трябва да предоставите и своя NHS номер, ако това е възможно.

Възможни проблеми при регистрацията

Малко вероятно е ОПЛ да ви откаже регистрация, освен ако регистърът му е пълен или вие живеете извън района за домашни посещения да лекаря.

Но ако все пак лекарят окаже да ви приеме, той трябва да има основателни причини, с които да обоснове отказа си. Тези причини не трябва да са свързани с раса, пол, социален статус, възраст, религия, сексуална ориентация, външен вид, физически недъг или медицински проблем. Лекарят трябва да ви представи своите доводи в писмен вид.

Ако не сте успели да се регистрирате при ОПЛ, трябва да се свържете с месната организация на Primary Care Trust (PCT). Необходимо е да изпратите медицинската си карта и писмо, в което предоставяте името на лекаря, отказал да ви регистрира, както и имената на ОПЛ, при които не бихте искали да се регистрирате.

От PCT ще се опитат да намерят ОПЛ, който да ви приеме, но не е задължително този лекар да е избран от вас. След като сте регистрирани при даден ОПЛ, той трябва да ви лекува и може да ви заличи от регистъра си само при определени обстоятелства (вижте раздела Кога ОПЛ може да заличи пациент от регистъра си.). В този случай PCT трябва да ви намери друг лекар. Но PCT не може да ви помогне за намирането на друг ОПЛ, ако вече сте регистрирани при такъв.

Лечение от ОПЛ

Имате право да получите лечение от ОПЛ в приемната, където сте регистрирани. Но нямате автоматично право да виждате личния си лекар.

ОПЛ е задължен да окаже лечение, което е  спешно и наложително, дори и ако не сте регистриран при него.

Лечение извън приемните часове

Всички общопрактикуващи лекари трябва да осигурят лечение на своите пациенти, когато не са на работа. Услугата може да бъде предоставяна от други партньори в груповата практика, от ротация на лекари, комерсиална услуга за заместване или телефонен номер, който пациентите могат да използват извън приемните часове на своя ОПЛ.

Организациите за първична грижа да отговорни за това да осигурят задоволителен стандарт на грижата, предоставяна от комерсиалните услуги за заместване. В случай, че не сте доволни от стандарта на лечението, което сте получили, трябва да се свържете с Primary Care Trust (PCT), отговорен за услугата за заместване.

Домашни посещения

Не можете да настоявате за домашно посещение от вашия ОПЛ. Лекарят ще направи домашно посещение, само ако прецени, че вашето медицинско състояние го изисква. Също така, лекарят преценява дали е необходима спешна визита.

Ако се разболеете сериозно след отказ на ОПЛ да направи домашно посещение, лекарят може да бъде подведен под отговорност за нарушаване на договора си с NHS или за небрежност. Следователно може да подадете жалба.

Можете да получите домашно посещение от медицинска сестра, ако тя бъде насочена към вас от вашия ОПЛ или от болничен консултант. Ако случаят не е спешен, можете да уговорите с лекаря си удобен ден и час за посещение.

Другите случаи, в които трябва да бъдете посетени от здравен работник, са ако имате бебе, ако сте новорегистрирани при даден лекар и имате дете под пет години.

Лекарства

Ако ОПЛ реши, че се нуждаете от дадено лекарство, ще ви издаде рецепта. В някои случаи, например когато практиката е в изолиран район, лекарят може да предоставя лекарствата. Освен това, всеки ОПЛ трябва да има лекарства, необходими за незабавно лечение в спешни случаи. За тези лекарства не се плаща такса за издаване на рецепта.

Алтернативни терапии

Някои общопрактикуващи лекари са квалифицирани да използват алтернативни терапии и ги предлагат като част от NHS лечението. Някои ОПЛ могат да насочат пациентите си към лекари, практикуващи алтернативни терапии, но тази услуга не се предлага от всички ОПЛ.

Второ мнение

Можете да поискате от вашия ОПЛ да уреди второ мнение от страна на специалист или друг ОПЛ. Но вашият лекар не е задължен да направи това, ако смята, че не е необходимо. Вие нямате право да искате второ мнение.

Имате право да посетите ОПЛ, който е компетентен да се справи с вашия конкретен случай. Ако вашият лекар ви насочи за второ мнение, не можете да настоявате то да бъде дадено от определен лекар. Но не трябва да бъдете насочвани към лекар, когото не желаете да посещавате.

В случай, че ОПЛ откаже да потърси второ мнение, можете да поискате да смените своя лекар. Ако ОПЛ не може да постави точна диагноза и не ви насочи към друг специалист, а вие получите усложнения заради това, лекарят може да бъде подведен под отговорност за небрежност. Ако не сте насочени към друг лекар за второ мнение и вследствие на това състоянието ви се усложни, можете да подадете жалба.

Такси

Няма такси за основно лечение от ОПЛ за NHS пациенти, които живеят във Великобритания. Такси плащат хора, които са от други държави, с изключение на спешните случаи. Възможно е да има такси за определени услуги, като например прегледи на служители и поставяне на ваксини при пътувания в чужбина.

Смяна на ОПЛ

Можете да смените вашия ОПЛ по всяко време, без да посочвате причина за това. Ако съобщите на Primary Care Trust (PCT), че искате да смените лекаря си, оттам трябва да ви дадат подробна информация как да го направите, както и списък с други ОПЛ, от които да изберете.

Не е нужно да търсите съгласието на вашия ОПЛ, за да го смените. След като изберете новия лекар, трябва да се свържете с него, за да попитате дали ще ви регистрират.

Кога ОПЛ може да заличи пациент от регистъра си

Има ситуации, в които ОПЛ може да ви премахне от регистъра си, като например случаите, когато сте се преместили извън областта, в която практикува лекаря, или сте обидили физически или вербално хора от лекарската практика. В повечето случаи ОПЛ трябва да ви предупреди и да представи причините за изключването ви от регистъра. ОПЛ ще уведоми Primary Care Trust (PCT), който от своя страна ще уведоми вас. Изличаването от регистъра влиза в сила от осмия ден след като PCT получи известието на ОПЛ или от датата, в която сте регистрирани при друг лекар, ако това се случи по-рано. Докато бъдете регистрирани при друг лекар, имате право на спешно лечение или продължаване на лечението, което се осъществява повече от веднъж седмично.

Ако сте проявили насилие или сте заплашили да проявите насилие спрямо вашия ОПЛ или член от екипа и полицията е уведомена за това, ще бъдете незабавно извадени от списъка на вашия ОПЛ. Ще можете да получавате единствено спешно лечение от същия лекар, ако той прецени, че това е клинично необходимо.

В случай, че сте премахнати от регистъра на ОПЛ и мислите, че това е несправедливо или се чувствате дискриминирани, можете да подадете жалба. В тази ситуация можете да получите помощ от Citizen Advice Bureau.

Какво трябва на направите, ако се преместите да живеете извън зоната, обслужвана от вашия ОПЛ

Ако сменяте адреса си, но не се местите прекалено далеч, е възможно да останете при вашия ОПЛ. За целта трябва да попитате лекаря дали е съгласен да продължи да ви лекува и посещава на новия адрес. ОПЛ може да продължи да ви лекува, дори и ако се преместите извън зоната, която той обслужва, но Primary Care Trust (PCT) трябва да бъде уведомен от лекаря, че той е съгласен да продължи да ви лекува и посещава.

http://www.adviceguide.org.uk

BG Media London