BG Media London

Издаване на Свидетелство за съдимост в посолството

Струмен Паунов

Alex Development

07786 967299

www.alexdevelopments.co.uk

Всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно на територията на Великобритания може  да подаде  молба и да получи Свидетелство за съдимост чрез Консулската служба на Посолство на Република България в Лондон.

Свидетелството за съдимост се издават от Министерство на правосъдието на български език.

Молбата за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа: Собствено, бащино, фамилно име и адрес на лицето /Когато собственото, бащиното или фамилното име на лицето, което иска свидетелство за съдимост са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на друго основание, се посочват и имената по рождение/; Единен граждански номер или Личен номер за чужденците ; Ден, месец и година на раждане; Месторождение; Гражданство; Собствено, бащино и фамилно име на майката и на бащата на лицето, което иска свидетелство за съдимост, Целта, за която се иска свидетелството, а когато се иска за постъпване на работа – точната длъжност; Посочва се изрично постановената съдебна реабилитация, ако има такава.

При представяне на  молбата се прилагат и следните документи:

– документ за самоличност ;

– декларация за идентичност на имената /в случай, че има промяна на имената/;

– доказателства за съдебна реабилитация /ако има такава/ – оригинал или нотариално заверено копие.

За издаване на свидетелство за съдимост се събират такса в размер на 12.00 английски лири.

Образец на молба за издаване на свидетелство за съдимост – Образец на молбата можете да откриете на следния линк на Министерство на правосъдието, Централно бюро Съдимост – http://www.justice.government.bg/44/

Свидетелството за съдимост се издава в срок до 7 дни.

За повече информация може да ни търсите в работно време от 9 до 6 делничен ден на 07786 967299.

BG Media London