BG Media London

Свидетелство за съдимост

Всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно на територията на Великобритания може  да подаде  молба и да получи  свидетелство за съдимост, снабдено с апостил  чрез консулската служба на българското посолство в Лондон.

Молбата за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа:

1.      Собствено, бащино, фамилно име и адрес на лицето;
2.      Единен граждански номер;
3.      Ден, месец и година на раждане;
4.      Месторождение;
5.      Гражданство;
6.      Собствено, бащино и фамилно име на майката и на бащата на лицето, което иска свидетелство за съдимост;
7.      Целта, за която се иска свидетелството, а когато се иска за постъпване на работа – точната длъжност.
8.      Когато собственото, бащиното или фамилното име на лицето, което иска свидетелство за съдимост са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на друго основание, се посочват и имената по рождение;
9.      Посочва се изрично постановената съдебна реабилитация, ако има такава.

Към молбата се прилагат:

1.      Копие от представения документ за самоличност – страниците от паспорта на лицето с личните данни и с разрешението за пребиваване на територията на приемащата държава;
2.      Акт за раждане или документ, съдържащ извлечение от акта за раждане на  лицето( удостоверение ) – оригинал или заверено копие;
3.      Доказателства за съдебна реабилитация, ако има такава – оригинал или заверено копие.

За издаване на свидетелство за съдимост се събират следните такси:

 

Вид услуга Тарифа № 3 Тарифа № 1 Общо
За издаване на свидетелство за съдимост  £         18.00  £           3.00  £        21.00
За издаване на свидетелство за съдимост на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България  £         18.00  £           3.00  £        21.00

Образец на молба за издаване на свидетелство за съдимост може да  намерите на интернет-страницата на посолството www.bulgarianembassy.org.uk в рубрика “Consular” във файл “Образци на пълномощни, декларации, молби и др.”, както и на интернет-страницата на Министерството на правосъдието www.mijeli.government.bg – раздел “Структура”, рубрика -Дирекция “Съдебна дейност”, файл – “Централно бюро за съдимост”.

Приемно време на консулската служба
09.30 – 13.30  понеделник – петък, всеки последен петък от месеца е неприемен ден

Индивидуални запитвания
е-mail: consular@bulgarianembassy.org.uk

www.alexdevelopments.co.uk

BG Media London